W związku z wdrożoną w wyniku projektu dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego MSODI usługą dotyczącą Zobowiązań prawnoautorskich, tzw. opłat od czystych nośników nasza Izba podpisała porozumienie ze Związkiem Cyfrowa Polska w celu wspólnego świadczenia usługi. Porozumienie zostało podpisane mając na uwadze dobro podmiotów zrzeszonych w KIGEiT i Związku Cyfrowa Polska, w związku z mającym miejsce dynamicznym rozwojem myśli naukowo-technicznej i związanymi z tym szybko postępującymi zmianami rozwojowymi techniki i możliwości wytwórczych w zakresie wytwarzania i wykorzystywania urządzeń i nośników umożliwiających utrwalanie utworów objętych prawami autorskimi i przedmiotów praw pokrewnych oraz w kontekście aktualnego stanu prawnego i przewidywanymi pracami nad zmianami legislacyjnymi związanymi z problematyką opłat prawnoautorskich (opłaty od tzw. czystych nośników/opłaty reprograficzne), w tym m.in. Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także pracami nad przepisami wykonawczymi z powyższego zakresu, Strony niniejszej Umowy, to jest KIGEiT i Związek Cyfrowa Polska, wspólnie i w porozumieniu, postanawiają powołać do życia Komitet Sterujący KIGEiT i Związek Cyfrowa Polska ds. Opłat Prawnoautorskich, którego zadaniem będzie nadzorowanie i koordynowanie działalności ekspertów powołanych przez tak utworzony Komitet Sterujący, którzy będą, wspierając członków KIGEiT i Związku Cyfrowa Polska, pracowali nad tak zdefiniowanymi przedmiotowo projektami ustaw i projektami nowelizacji ustaw oraz przepisami wykonawczymi do nich, a także będą oceniali proponowane rozwiązania z punktu widzenia skutków dla podmiotów zrzeszonych w KIGEiT i Związku Cyfrowa Polska, jak też będą przygotowywali materiały zawierające propozycje rozwiązań legislacyjnych w zakresie tematyki związanej z opłatami prawnoautorskimi oraz materiały informacyjne i szkoleniowe umożliwiające podmiotom zrzeszonym w KIGEiT Związku Cyfrowa Polska prawidłowe i racjonalne realizowanie ustawowych zobowiązań z zakresu opłat prawnoautorskich. Niezależnie od powyższego, Komitet Sterujący będzie organizował, w oparciu o swoje zaplecze eksperckie, działania doradcze ukierunkowane na merytoryczne wsparcie podmiotów zrzeszonych w KIGEiT i Związku Cyfrowa Polska w procesie realizacji zobowiązań z zakresu opłat prawnoautorskich.


Zapraszamy do współpracy i korzystania z usług Izby.