Izba zachęca do przekazywania opinii. Raport ma ocenić w jakim stopniu państwa członkowskie UE wspierały produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w innych krajach UE, zgodnie z art. 5 dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. W sprawozdaniu zostanie również oceniona potrzeba nałożenia na państwa członkowskie wymogu częściowego otwarcia ich systemów wsparcia dla producentów z innych państw członkowskich, z myślą o 5% redukcji do 2025 r. i 10% do 2030 r., jak określono w art. 5.

Swoje opinie można zgłaszać na stronach Komisji.