Ministerstwo Finansów przesłało naszej Izbie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr UD468 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Ministerstwo prosi o przekazanie ewentualnych uwag do projektu w terminie do dnia 23 grudnia 2022 roku. W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych o przesyłanie Państwa uwag na adres gdrc@kigeit.org.pl najpóźniej do 21 grudnia 2022 r., w celu przygotowania wspólnego stanowiska i przekazania go do MF w ww. określonym terminie. Informację o planowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną na stronie KPRM w dn. 01.12.2022 znajdą Państwo <tutaj>.

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur z użyciem Krajowego Systemu e-Faktur. KPRM informuje, że ogólne obowiązkowe e-fakturowanie będzie stosowane w Polsce począwszy od 1 stycznia 2024 r. System ten będzie działał w oparciu o infrastrukturę wykorzystywaną przez dobrowolny model fakturowania elektronicznego, który został wdrożony od 1 stycznia 2022 r., tj. odpowiednio wcześniej aby umożliwić przedsiębiorcom płynną adaptację do modelu obligatoryjnego. Zgodnie z zapowiedzią, model obligatoryjny e-fakturowania obejmie zasadniczo czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania jest możliwe na podstawie uzyskanej przez Polskę derogacji od unijnego systemu podatku od wartości. Odstępstwo to pozwala naszemu krajowi na akceptowanie wyłącznie tych faktur, które zostały wystawione w postaci dokumentów lub not w formie elektronicznej. Zgodnie z proponowaną regulacją, od 2025 roku zostanie wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie będzie także uznawany za fakturę paragon z NIP do 450 zł.Dzięki objęciu obowiązkowym fakturowaniem w KSeF generalnie faktur, istnieje możliwość usprawnienia i przyspieszenia weryfikacji zasadności zwrotów VAT w urzędach skarbowych. W związku z tym projekt zakłada generalne skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, z 60 do 40 dni” (komunikat KPRM). Jednocześnie zapowiedziano, że wraz z wprowadzeniem obowiązkowych faktur elektronicznych zostanie wprowadzona regulacja, pozwalająca na korzystanie przez konsumentów z udostępnionej przez Ministra Finansów narzędzia informatycznego umożliwiającego dostarczanie nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji <tutaj>.

Prace w naszej Izbie koordynuje Komitet Polityki Handlowej (KPH).