Rada (UE) opublikowała rozporządzenie o subsydiach zagranicznych, zakłócających rynek wewnętrzny. Ma ono zaradzić zakłóceniom, wynikającym z subsydiów, które państwa trzecie przyznają firmom działającym na rynku UE. Subsydia udzielane przez państwa członkowskie muszą być zgodne z przepisami o pomocy państwa, ale analogiczne subsydia udzielane przez państwa trzecie nie podlegały dotąd kontroli żadnego unijnego instrumentu. Aby tę lukę zapełnić, uchwalone rozporządzenie ustanawia ramy, które pozwolą Komisji Europejskiej badać wszelką działalność gospodarczą na rynku wewnętrznym subsydiowaną przez państwa trzecie.

Ogólna zasada (z określonymi wyjątkami) jest taka, że Komisja będzie mogła badać zagraniczne subsydia przyznane do pięciu lat wstecz przed wejściem rozporządzenia w życie, jeśli subsydia te zakłócają działanie rynku wewnętrznego po wejściu rozporządzenia w życie. Jeżeli skutki negatywne przeważą, Komisja będzie mogła nałożyć środki kompensacyjne i nakazać zwrócenie zagranicznego subsydium lub zaakceptować zobowiązanie odnośnej firmy do skompensowania zakłócenia spowodowanego zagranicznym subsydium.

Pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo w w języku polskim <tutaj>, a w języku angielskim <tutaj>. Sprawę w naszej Izbie prowadzi Komitet Polityki handlowej (KPH).