Informujemy, że na stronie RCL został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (nr 635 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).
W uzasadnieniu MF informuje, że przedmiotowy projekt zwalnia jednostki samorządu terytorialnego (gminy) z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Nałożone na gminy ww. ustawą zadanie dystrybucji węgla kamiennego spowodowałoby obowiązek zakupu przez gminy tylko na ten cel kas rejestrujących online lub wymianę kas starego typu użytkowanych przez gminy na kasy online .
Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.

Sprawą zajmuje się Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR), działająca w naszej Izbie.