W związku z toczącymi się pracami nad projektu Rozporządzenia w sprawie kas mających postać oprogramowania KIGEiT wystąpiła o opinię prawna do Prof. dr hab. Elżbiety Chojny – Duch.

W Opinii prawnej w przedmiocie oceny przepisów projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania Prof. dr hab. Elżbieta Chojna – Duch wskazuje, że racjonalny prawodawca powinien wybrać, szczególnie w fazie implementacji nowego rozwiązania prawnego, jedynie te branże lub rodzaje czynności, z którymi łączy się najmniejsze ryzyko nadużyć i działania na szkodę Skarbu Państwa.

Wnioski wynikające z Opinii:

  1. Materia regulowana przepisami Rozporządzenia powinna zostać uregulowana w formie ustawy, a nie aktu wykonawczego, który powinien określać jedynie grupy podatników lub czynności objęte regulacją oraz kwestie techniczne.
  2. Przepisy proponowanego Rozporządzenia zostały w części przygotowane z naruszeniem delegacji ustawowej określonej w ustawie o podatku od towarów i usług i z naruszeniem wytycznych określonych w tej ustawie.
  3. Rozporządzenie nie wprowadza instrumentów prawnych umożliwiających weryfikacje wiarygodności producentów oprogramowania oraz sposobu wykorzystania informacji pozyskanych przez producentów, które stanowią tajemnicę skarbową.
  4. Rozporządzenie nie wprowadza i nie odwołuje się do sankcji karnoskarbowych za naruszenie przepisów. W szczególności nie kreuje odpowiedzialności po stronie producentów w przypadku naruszenia interesów Skarbu Państwa oraz może prowadzić do ograniczenia odpowiedzialności karnoskarbowej podatników.
  5. Przepisy dotyczące określenia grup podatników i rodzajów czynności uprawnionych do używania kas rejestrujących mających postać oprogramowania powinny być przedstawione w jednym akcie prawnym.
  6. Przedmiotowa propozycja legislacyjna ma charakter ustrojowy, jest merytorycznie na tyle istotna, wręcz rewolucyjna z punktu widzenia finansów publicznych, że powinna być poprzedzona szerokimi analizami, konsultacjami i debatą parlamentarną oraz uregulowana w drodze ustawy, a nie w oparciu o rozporządzenie Ministra.
  7. Ministerstwo Finansów powinno ze szczególną odpowiedzialnością i na podstawie pogłębionej analizy ryzyka dokonać wskazania optymalnego kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z kas wirtualnych; szczególnie w początkowym okresie wykorzystania tego rozwiązania powinno mieć ono charakter pilotażowy i ograniczony. Proponowany wybór branż wydaje się zbyt szeroki, zwłaszcza iż brak praktycznych doświadczeń w stopniowej realizacji takiego projektu (testów funkcjonowania kasy wirtualnej w Polsce); zamiast planowanej „walki z oszustwami i szarą strefą” (wg uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok), przy niepowodzeniu eksperymentu może to skutkować rozszczelnieniem systemu podatku VAT i ubytkiem dochodów budżetowych.
  8. Przepisy rozporządzenia nie wprowadzają odpowiedniego pouczenia użytkowników o odpowiedzialności karnoskarbowej, co słusznie proponował Minister Sprawiedliwości w swym wystąpieniu do Ministra Finansów.

Opinię można pobrać <tutaj>