Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przesłało nam zaproszenie do  konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie listy ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

W praktyce gospodarczej mamy do czynienia z wieloma modelami biznesowymi obrotu gospodarczego, które implikują powstanie różnego rodzaju dokumentów. Do tych najczęściej występujących należy zaliczyć:
1)    zlecenie dostawy (zamówienie);
2)    awizo dostawy;
3)    potwierdzenie odbioru;
4)    fakturę elektroniczną;
5)    elektroniczną fakturę korygującą;
6)    notę księgową.
Wszystkie te dokumenty są nierozerwalnie związane z fakturą. Wprowadzenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w zamówieniach publicznych, umożliwiającej jej automatyczne przetwarzanie przez systemy informatyczne, docelowo wymaga elektronizacji wszystkich dokumentów, które występują w obrocie wraz z fakturą.
Prace nad projektem rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR) mogą Państwo śledzić na stronie internetowej RCL. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich uwag i komentarzy do w/w projektu na adres poczty elektronicznej naszej Izby w terminie do 06 lutego 2019 roku do godz.: 15:00.