W dniu 12 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się spotkanie w sprawie projektu rozporządzenia MPiT w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Spotkanie było poświęcone wydłużenia okresu legalizacji ponownej, po przeprowadzeniu oceny zgodności, statycznych liczników energii elektrycznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele naszej Izby (APATOR  i LANDIS+GYR). Na spotkanie nie przybyli zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Jak wynika z dyskusji, sprawa wydłużenia okresu legalizacji ponownej liczników energii elektrycznej jest sprawą wieloaspektową. PTPiREE zgłosiło postulat wydłużenia okresu pierwszej legalizacji ponownej liczników statycznych
po dokonanej ocenie zgodności z 8 do 12 lat, przy czym kolejne okresy ważności legalizacji mogą wynosić 8 lat. W chwili obecnej branża elektryczna raczej nie przewiduje dokonywania legalizacji ponownej liczników, tylko ich wymianę przed terminem na jej dokonanie. Poniżej najważniejsze ustalenia:

  • Z uwagi na obecny etap legislacyjny projektu rozporządzenia w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (projekt notyfikowany do KE – do 18 lutego 2019 r. trwa stand still – okres obowiązkowego wstrzymania procedury legislacyjnej) ewentualne zmiany będą możliwe dopiero przy następnej nowelizacji rozporządzenia.
  • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozumie postulaty środowiska przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Jest również świadome znacznego postępu technologicznego, jaki dokonuje się w segmencie rynku konstrukcji i sprzedaży liczników energii elektrycznej. Ma również na uwadze redukcję elektronicznego złomu. Stąd co do zasady podziela stanowisko, że okres legalizacji ponownej po ocenie zgodności powinien zostać wydłużony do 12 lat przy zapewnieniu, że sprzedawane i instalowane liczniki nie będą obarczone wadą nieprawidłowych pomiarów w kolejnych latach użytkowania.
  • Niezbędne jest zapewnienie rozwiązania eliminacji z rynku liczników energii elektrycznych, które pomimo spełnienia wymagań dyrektywy MID w momencie dopuszczenia do obrotu, obarczone będą znacznym ryzykiem błędu pomiaru w kolejnych latach eksploatacji, zwłaszcza w okresie pomiędzy 8 a 12 rokiem eksploatacji.
  • Stosowne propozycje rozwiązań w tym względzie wraz z oceną skutków regulacji, branża dystrybucji energii we współpracy z producentami liczników energii elektrycznej przedstawi Głównemu Urzędowi Miar i Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii.