13 czerwca 2018 r. w siedzibie KIGEiT odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Członków SEiP KIGEiT będące siódmym spotkaniem członków sekcji.

Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem zarządu za okres upływającej kadencji. Następnie udzieliło skwitowania ustępującemu zarządowi i dokonało wyboru nowego zarządu w kadencji 2018-21 w następującym składzie:

  • Radosław Fotyga  (Novum) – Przewodniczący
  • Waldemar Gałkiewicz (Green) – Wiceprzewodniczący
  • Damian Lindner (Energetyczne Centrum) – Sekretarz

Następnie ZC uchwaliło plan działań na najbliższy rok i powołało Fundusz Celowy sekcji.