W dniu 10 kwietnia 2018 r. Izba wysłała do UKE przygotowane przez SOT stanowisko odnośnie warunków udostępnienia konstrukcji słupowych elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia oraz istotnych postanowień umowy o dostępie do infrastruktury technicznej przekazanych przez PTPIREE. W stanowisku Izba wnosi o pilne wydanie wobec operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) warunków zapewnienia dostępu do konstrukcji słupowych.