W dniu 11 maja 2018 r. Izba odniosła się w stanowisku do kolejnej wersji projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE.