Izba otrzymała zaproszenie z Głównego Urzędu Miar dotyczącej projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Celem regulacji jest określenie zakresu prawnej kontroli metrologicznej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych zgodnie z rozwiązaniem  ujętym w dyrektywie 2004/22/WE (MID) – wdrażającej system oceny zgodności, zastępującej dotychczasowy system w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej, dokonanie przeglądu stanowiska Ministerstwa Gospodarki odnośnie przyrządów pomiarowych objętych obecnie prawną kontrolą metrologiczną, w kontekście postulatów przedsiębiorców w zakresie objęcia tą kontrolą nowych rodzajów przyrządów.

Projekt rozporządzenia można znaleźć <tutaj>, OSR <tutaj> a uzasadnienie <tutaj>. Przebieg prac nad projektem można śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji <tutaj>.

Uwagi KIGEiT dotyczące projektu rozporządzenia można znaleźć <tutaj>.