Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy2021-2027, z prośbą o zgłoszenie uwag. Projekt rozporządzenia dostępny jest również na stronie RCL: TUTAJ

Jak podano w OSR konieczność wydania aktu prawnego wynika z:

1) potrzeby dostosowania warunków i trybu udzielania pomocy na sieci szerokopasmowe ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 167 z 23.06.2023, str. 1), co umożliwi udzielanie pomocy w ramach FERC po zakończeniu 6-miesiecznego okresu dostosowawczego, bez konieczności każdorazowej uprzedniej notyfikacji zamiaru udzielenia pomocy finansowej ostatecznym odbiorcom wsparcia ww. programu;

2) potrzeby zapewnienia podstawy prawnej dla kontynuacji wdrażania programu pomocy na sieci szerokopasmowe w FERC

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 25 października 2023 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 30 października 2023 r. zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.