Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o uwagi projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt rozporządzenia dostępny jest również na stronie RCL: TUTAJ

Jak podano w OSR konieczność wydania aktu prawnego wynika z:

1) potrzeby dostosowania warunków i trybu udzielania pomocy na sieci szerokopasmowe ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 167 z 23.06.2023, str. 1), co umożliwi udzielanie pomocy w ramach KPO po zakończeniu 6-miesiecznego okresu dostosowawczego, bez konieczności każdorazowej uprzedniej notyfikacji zamiaru udzielenia pomocy finansowej ostatecznym odbiorcom wsparcia ww. programu;

2) potrzeby zapewnienia podstawy prawnej dla kontynuacji wdrażania programu pomocy na sieci szerokopasmowe w KPO;

3) potrzeby wprowadzenia tych samych zasad rozliczania kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w konkursach na budowę sieci szerokopasmowych finansowanych w ramach KPO  oraz z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‒2027;

4) potrzeby uelastycznienia obowiązujących przepisów w celu lepszej realizacji zadań i efektywniejszego wykorzystania środków finansowych

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 25 października 2023 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).