Izba zaprasza do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, który został popublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) i Uzasadnieniem.
w rozporządzeniu uregulowane są między innymi:
  • wymagania w zakresie sposobu wykonywania pomiarów ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii (OZE), w tym w układach hybrydowych, określając że pomiary wykonuje się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych oraz określając miejsce ich wykonywania,
  • precyzuje sposób prowadzenia pomiarów w przypadku wybranych instalacji odnawialnego źródła energii, mianowicie stanowi, że proces ten rozpoczyna się przeprowadzeniem pomiarów i badań  nośników energii wykorzystywanych w tych instalacjach oraz właściwym udokumentowaniu tych czynności,
  • metody wykonywania pomiarów ilości biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w przypadku stosowania w instalacji odnawialnego źródła energii biomasy,
  • szczegółowo sposób pomiaru ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytworzonych w układzie hybrydowym, stanowiącym szczególny rodzaj instalacji odnawialnego źródła energii,
  • podstawowy sposób obliczania ilości energii elektrycznej, ciepła albo chłodu wytwarzanych w instalacjach OZE. Natomiast w kolejnych paragrafach przewidziano rozwiązania szczególne w zakresie sposobu obliczania określonego w tym przepisie,
  • określono, w formie wzoru matematycznego, sposób obliczania części energii elektrycznej, ciepła albo chłodu odpowiadającego udziałowi energii chemicznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w energii chemicznej paliwa zużywanego do wytwarzania energii w instalacji odnawialnego źródła energii,
  • określono wzór do obliczenia ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w elektrowni wodnej z członem pompowym oraz zasady pomiarów w czasie kalibrowania lub serwisowania urządzeń pomiarowych,
  • określono wzór do obliczenia ilości energii elektrycznej, ciepła albo chłodu wytworzonych w układzie hybrydowym,
  • sposób rejestracji wyników pomiarów i obliczeń ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytwarzanych z odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem pomiarów wartości.
Brak przedstawienie stanowisko Ministerstwo uznaje za rezygnację z udziału w konsultacjach.
Jeśli mają Państwo uwagi do rozporządzenia, proszę o przesłanie ich na adres e-mail Izby w uporządkowanej tabeli do dnia 22 października 2023r.