W opublikowanym rozporządzeniu 2023/1127 Komisja UE określa metodykę i procedury obliczania opłat od dostawców bardzo dużych platform i wyszukiwarek internetowych. Komisja corocznie oszacowuje całkowite roczne koszty, które zgodnie z oczekiwaniami mają zostać poniesione w związku z wykonaniem zadań, opisanych w art. 43 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2022/2065, w kolejnym roku kalendarzowym (rok n+1). Przy oszacowaniu całkowitych kosztów rocznych Komisja uwzględnia m.in.:

  1. Zasoby kadrowe niezbędne do wykonania zadań.
  2. Wszelkie niezbędne pozostałe wydatki operacyjne i administracyjne.
  3. Określa podstawowe kwoty dla każdej usługi.

Całkowita kwota opłaty nadzorczej pobieranej w danym roku od danego dostawcy wskazanej usługi lub wskazanych usług nie będzie przekraczać maksymalnego ogólnego limitu równego 0,05 % jego światowego zysku w poprzednim roku obrotowym.

Pełny tekst Rozporządzenia w języku polskim znajdą Państwo <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.