zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 r. o godz. 14:00 w formie wideokonferencji.

Materiały dla członków biorących udział w Zgromadzeniu zostaną przesłane elektronicznie.


UWAGA! Przedstawiciele firm-członków Sekcji chcący wziąć udział w głosowaniu uchwał powinni dostarczyć przed rozpoczęciem Zgromadzenia wypełnione pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.