Otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) zostało opublikowane Uzasadnienie i OSR.
Dotychczasowe regulacje dotyczące wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej skutkami wprowadzenia tych ograniczeń (stopni zasilania) obciążają przede wszystkim przedsiębiorców. Wynagrodzenie ma na celu łagodzenie skutków wprowadzenia ograniczeń dla tych podmiotów, jednakże jego wysokość powinna także motywować odbiorców do przystępowania do świadczenia usług systemowych i udziału odbiorców w bilansowaniu KSE zgodnie ze stosowanymi mechanizmami rynkowymi. Przewiduje się, iż wynagrodzenie byłoby wypłacane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, a koszty byłyby pokrywane przez opłatę jakościową, dzięki czemu zapewniony będzie element socjalizacji kosztów ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
Uwagi mogą Państwo przesyłać w załączonej tabeli na adres e-mailowy do końca dnia 23 marca 2023r. Sprawę w KIGEiT prowadzi Sekcja Energii i Paliw KIGEiT (SEiP)

Skrócony termin uzgodnień wynika z potrzeby zapewnienia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia z dniem 19 czerwca 2023 r.,  ze względu na konieczność  zastąpienia ww. rozporządzenia Rady Ministrów nowym rozporządzeniem uwzględniającym nowy zakres  upoważnienia zawartego w art. 11 ust. 6 i 6a ustawy – Prawo energetyczne.