Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprosiło do konsultacji projektu rozporządzenia   zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (nr 998 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska). Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR) znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (RCL), gdzie można śledzić przebieg procesu legislacyjnego.

Ewentualne uwagi do projektu można przesyłać, w formie załączonej tabeli, do MKiŚ w terminie do końca dnia 27 grudnia 2022 r.

Konsultacje w naszej Izbie prowadzone są w ramach sekcji SEiP i SIS-SG.

Jak informuje MKiŚ skrócenie okresu trwania konsultacji publicznych wynika z konieczności pilnego wejścia w życie przedmiotowej regulacji, ponieważ art. 63 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687) przewiduje termin na złożenie oświadczenia odbiorcy uprawnionego w zakresie dodawanej grupy podmiotów do dnia 31 stycznia 2023 r.
Sygnalizuje, że skrócony termin jest uzasadniony z uwagi na wyłącznie techniczny charakter projektowanej regulacji.

Jednocześnie MKiŚ informuje, że nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie pozwoli sobie uznać za rezygnację z przedstawienia stanowiska.

Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243 i 2687), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687).

Z uwagi na rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w rozporządzeniu w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Określenie jednolitego wzoru oświadczenia ma na celu zapewnienie jak najwyższego stopnia przejrzystości i komunikatywności oraz dostosowanie brzmienia wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego do treści przepisów ustawy.