Z Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów, otrzymaliśmy prośbę o pilne konsultacje związane z przygotowywaną opinii projektu stanowiska Rządu do wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej z dnia 10 lutego 2022 r. Jest to wniosek w sprawie dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT – COM(2022) 39.

Wniosek KE (w wersji edytowalnej – w języku polskim) znajdą Państwo <tutaj>.


Ministerstwo prosi o potraktowanie sprawy jako pilnej i przesłanie uwag do 16.02.2022 roku. Brak odpowiedzi w ww. terminie, traktowany będzie jako brak uwag. Prosimy Państwa o nadsyłanie swoich uwag na nasz adres gdrc@kigeit.org.pl do 16 lutego 2022 roku do godz. 16:00.  Konsultacje w Izbie prowadzi Komitet Polityki handlowej (KPH)