Do Izby wpłynęło pismo z zaproszeniem do konsultacji projektu rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (nr 797 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) i uzasadnieniem.
Izba uczestniczyła już w 2020r. w konsultacjach ws. pobierania opłaty mocowej i podkreślaliśmy, że „Nie ma technicznych możliwości, żeby prawidłowo podać dane rozliczeniowe, których dotyczyć będzie opłata mocowa, do 6 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie” z całym dokumentem można się zapoznać na stronie Internetowej Izby.

Aktualnie zaproponowano te terminy na 8 i 9 dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Wszystkie zainteresowane osoby i strony proszone są o przesyłanie uwag do projektu na adres e-mail biura Izby do dnia 20 lutego 2020 roku.

Prace nad uwagami do projektu prowadzone są w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci Smart Grids (SIS-SG) oraz Sekcji Energii i Paliw (SEiP).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 24 lutego 2022 roku zostało przesłane na wskazane w konsultacjach adresy.