Do Izby wpłynęło pismo z zaproszeniem do konsultacji projektu rozporządzenia Ministerstwa Klimatu w sprawie sposobu pobierania opłaty mocowej, wraz z  Uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (OSR).
Rozporządzenie określa warunki i sposób pobierania opłaty mocowej:
  1. zakres i termin przekazywania operatorowi i płatnikowi opłaty mocowej informacji, w tym informacji o sumie należnych opłat mocowych, oraz okresy rozliczeniowe między odpowiednio operatorem, płatnikami opłaty mocowej i innymi podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia opłaty mocowej;
  2. terminy i sposób przekazywania operatorowi środków z tytułu opłaty mocowej;
  3. sposób wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, zwanej dalej „ustawą”.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie Ministerstwo uzna za rezygnację z przedstawienia stanowiska.
Wszystkie zainteresowane osoby i strony proszone są o przesyłanie uwag do projektu na mój adres e-mail biura Izby do dnia 6 października 2020 r.
Prace nad uwagami do projektu prowadzone są w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci Smart Grids (SIS-SG) oraz Sekcji Energii i Paliw (SEiP).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 9 października 2020 roku zostało przesłane na wskazane w konsultacjach adresy.