Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji informuje, że w wyniku wygranych przetargów (BDGwzp-260/33/2020/AU oraz BDG-wzp-260/30/2020/MR) w ramach zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej opracowała w ramach konsorcjum z Atende Industries dwa raporty, istotne ze względu na potrzebę reformy systemu energetycznego. Zawierają one rekomendacje zmian wynikających z konieczności wprowadzania do prawa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz opracowaniem wytycznych dot. komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a infrastrukturą oraz bramą sieci domowej.

Te dwa raporty są – naszym zdaniem – bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju sieci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w kontekście programów Unii Europejskiej związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz FIT for 55. Łącznie zawierają zbiór warunków koniecznych dla dynamicznego i opłacalnego uruchomiania inwestycji w „produkcję energii w miejscu jej konsumpcji”.

Mamy nadzieję, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikuje niebawem obydwa te dokumenty jako bezpośrednio związane z programami w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobem ich realizacji, wykonywaniem i skutkami realizacji tych zadań.

Chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na raport określający warunki niezbędne dla skutecznego ekonomicznie wdrożenia systemu taryf dynamicznych, stanowiącego jeden z wymogów powyższej dyrektywy. Tematy dwóch rozdziałów tego raportu powinny stać się przedmiotem pogłębionej dyskusji, do której Państwa zachęcamy.

Rozdział 6: Uwarunkowania transformacji energetyki, w którym opisaliśmy:


  • jakie zmiany będą nas czekały w związku z uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście skali zmiany: technosfery, wymiany technologii, oczekiwań społecznych, transformacji ustrojowej, ograniczeń ekonomicznych, uwarunkowań politycznych, bezpieczeństwa i obronności oraz otoczenia prawno-regulacyjnego,


  • czynniki restrukturyzacji systemu zasilania gospodarki w tym: elektryfikację środków transportu, cyfryzację systemów zarzadzania produkcją, dystrybucją i konsumpcją, mechanizmy redukcji kosztów energii elektrycznej z OZE, elektryfikację ciepłownictwa, wymianę technologii w budownictwie, skutki przejścia przemysłu na zielony wodór, gaz syntetyczny i paliwa pochodne, rozwój technologii magazynowania energii oraz dynamikę i skalę wzrostu popytu na energię elektryczną do roku 2050,


  • bariery rozwoju rynku produkcji i dystrybucji energii w tym: barierę innowacyjności, bariery inwestycyjne, bariery rozwojowe rynku produkcji energii elektrycznej z OZE oraz bariery w dostępie do rynku usług sieciowych i pozalicznikowych,


  • społeczne aspekty transformacji energetyki.

Rozdział 7: Koncepcja urynkowienia i transformacji technologicznej energetyki, w którym opisaliśmy:


  • wizję krajowego systemu energetycznego w roku 2050 w tym: dylematy systemowe powszechnego rynku energii, agregatorów rynku energii oraz konta energetyczne,


  • rolę społecznej akceptacji dla funkcjonowania taryf dynamicznych w tym: budowanie kompetencji energetycznych, rolę komunikacji społecznej, wykorzystanie narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wpływ transformacji na rynek pracy,


  • rynkowe mechanizmy pobudzania inwestycji w źródła energii,


  • podział funkcjonalny działalności gospodarczej w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,


  • standaryzację i normalizację w tym: możliwości wykorzystania renty zacofania, standaryzację powszechnego systemu inteligentnego opomiarowania, standaryzację systemów automatyki w sieciach elektroenergetycznych, standaryzację komunikacji taryfowej i sygnałów sterujących automatyką sieciową, cyfryzację i integrację cyfrową systemu świadczenia usług sieciowych oraz dopasowaniem technologii energetycznych do potrzeb gospodarki sieciowej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dyskusji oraz przesyłania uwag i komentarzy na nasz adres poczty elektronicznej. Koordynacją tego tematu zajmuje się w Izbie Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG).

Będziemy o tym także rozmawiać podczas 14 edycji Forum Gospodarczego TIME, które w tym roku przebiega pod hasłem „WYZWANIA ZIELONEJ TRANSFORMACJI CYFROWEJ” i odbędzie się w dniach 7-8 marca 2022 roku, na które już teraz Państwa zapraszamy.