Ministerstwo Finansów zaprosiło naszą Izbę do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania  wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Ministerstwo prosi o przekazanie ewentualnych uwag do projektu do dnia 10 stycznia 2022. Ministerstwo informuje, że niezgłoszenie uwag w powyższym terminie zostanie uznane za akceptację projektu. Konsultacje w KIGEiT są prowadzone w ramach SDFUR. W związku z powyższym proszę uprzejmie o przesyłanie Państwa ew. uwag do 7 stycznia (piątek) 2022 na nasz adres mailowy: gdrc@kigeit.org.pl w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska.