Ministerstwo Finansów przesłało do KIGEiT w dniu dzisiejszym tj. 30.11.2021 r. do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur wraz z projektem wzoru  zawiadomienia, uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie RCL.

Ministerstwo prosi o przekazanie ewentualnych uwag do projektu do dn. 10 grudnia 2021 r. oraz informuje, że niezgłoszenie uwag w powyższym terminie zostanie uznane za akceptację projektu.

Izba nie zgłosiła uwag.