Zawiadamiamy, że Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji zgodnie z § 18 ust.1  Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT w pierwszym terminie w dniu 24 listopada 2021 roku o godz. 11:30 w Warszawie (Trębacka 4, sala 30). Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT ustala się w tym samym miejscu, w tym samym dniu ale o godz. 12:00 (zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu KIGEiT).

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT:

 1. Otwarcie obrad oraz przypomnienie o zakazie naruszania zasad konkurencji w KIGEiT.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Ustalenie liczby członków Organów wybieralnych Izby.
 5. Wybory Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybory Prezesa Izby.
  1. zgłaszanie kandydatur;
  2. głosowanie i ogłoszenie wyników.
 7. Wybory Rady Izby.
  1. zgłaszanie kandydatur;
  2. głosowanie i ogłoszenie wyników.
 8. Wybory Komisji Rewizyjnej.
  1. zgłaszanie kandydatur;
  2. głosowanie i ogłoszenie wyników.
 9. Wybory Komisji Rozjemczej.
  1. zgłaszanie kandydatur;
  2. głosowanie i ogłoszenie wyników.
 10. Przerwa (podczas której odbędą się pierwsze posiedzenia wyborcze Rady, Komisji i Zarządu).
 11. Ogłoszenie wyników wyborów do władz Organów wybieralnych.
 12. Sprawy różne (Relacje Prezesa i przewodniczących sekcji o działaniach Izby w ostatnim okresie. Wystąpienia te będą wprowadzane w przerwy pomiędzy głosowaniami).
 13. Zamknięcie obrad.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia KIGEiT, członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami. W związku z tym delegaci powinni dostarczyć najpóźniej przed rozpoczęciem Zgromadzenia pełnomocnictwo