KIGEiT zachęca do wzięcia czynnego udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej, szczególnie dotyczących energetyki, które wyszczególniamy poniżej:


Przepisy UE dotyczące energii ze źródeł odnawialnych – przegląd. W ramach tego przeglądu zbadane zostanie:

  • w jakim stopniu unijne przepisy dotyczące energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa 2018/2001/UE) mogą przyczynić się do osiągnięcia ambitnych celów UE w dziedzinie klimatu
  • w jaki sposób można przyspieszyć przejście na bardziej zintegrowany system energetyczny, jak określono w strategiach dotyczących integracji systemów energetycznych i technologii wodorowych.

Z wnioskiem dotyczącym dyrektywy mogą się Państwo zapoznać na stronie poświęconej konsultacjom i tam też można przesłać swoje opinie do 14 września 2021 r.


Unijna dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej – ocena i przegląd. Ponieważ efektywne wykorzystanie energii ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tego celu, w ramach przeglądu ma zostać przeanalizowanie, w jaki sposób można by zmienić dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej, aby:

  • osiągnąć wyższy poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.
  • przyczynić się do realizacji innych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Z wnioskiem dotyczącym dyrektywy mogą się Państwo zapoznać na stronie poświęconej konsultacjom i tam też można przesłać swoje opinie do 14 września 2021 r.


Krajowe cele dotyczące ograniczenia emisji (rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego) – przegląd na podstawie planu w zakresie celów klimatycznych na 2030 r. Aby przygotować się do przejścia na gospodarkę o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. („neutralność klimatyczna”), Komisja zaproponowała plan osiągnięcia większej redukcji emisji do 2030 r. – co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Komisja dokona przeglądu wszystkich stosownych polityk, aby zrealizować ten ambitny cel. Przegląd obejmuje rozporządzenie ustanawiające wiążące cele roczne w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych dla każdego kraju UE od 2021 do 2030 r. (rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego).

Z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać na stronie poświęconej konsultacjom i tam też można przesłać swoje opinie do 14 września 2021 r.


Wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii. Główne cele zmiany dyrektywy to:

  • dostosowanie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej do celów polityki UE w dziedzinie energii i klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów w dziedzinie energii wyznaczonych na rok 2030 i do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.
  • ochrona jednolitego rynku UE poprzez aktualizację zakresu i struktury stawek podatkowych oraz racjonalizację korzystania z fakultatywnych zwolnień i ulg podatkowych.

Z wnioskiem dotyczącym dyrektywy mogą się Państwo zapoznać na stronie poświęconej konsultacjom i tam też można przesłać swoje opinie do 14 września 2021 r.


Europejski Zielony Ład (mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2). Wysiłki Europy na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. mogłyby zostać zniweczone przez brak ambicji ze strony naszych międzynarodowych partnerów. Oznaczałoby to ryzyko ucieczki emisji. Ucieczka emisji ma miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa przenoszą produkcję do krajów mniej restrykcyjnych w odniesieniu do emisji. Wówczas globalne emisje nie zostałyby ograniczone. Nowy mechanizm przeciwdziała tej tendencji poprzez ustalenie ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla przy przywozie niektórych towarów spoza UE.

Z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać na stronie poświęconej konsultacjom i tam też można przesłać swoje opinie do 14 września 2021 r.


Emisje CO2 z samochodów osobowych i dostawczych – przegląd norm emisji. Transport drogowy ma do odegrania kluczową rolę w osiągnięciu celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Jednym z obszarów polityki o największym znaczeniu dla zmniejszenia emisji z tego sektora jest prawodawstwo UE w dziedzinie norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych. Celem inicjatywy jest dokonanie przeglądu tych norm, tak aby od 2025 r. nie było już żadnych przeszkód na drodze do bezemisyjnej mobilności.

Z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać na stronie poświęconej konsultacjom i tam też można przesłać swoje opinie do 14 września 2021 r.


Pojazdy niskoemisyjne – ulepszanie unijnej infrastruktury tankowania i ładowania. W ramach inicjatywy określa się wymogi dotyczące znacznego rozszerzenia unijnej sieci stacji ładowania i tankowania alternatywnych paliw samochodowych – głównie baterii elektrycznych, gazu ziemnego (CNG/LNG) i wodoru. Celem jest instalacja wystarczającej liczby punktów we wszystkich krajach, które będą łatwo dostępne i łatwe do korzystania. Jest to niezbędne, aby zachęcić wszystkich do powszechniejszego niż obecnie korzystania z pojazdów niskoemisyjnych i bezemisyjnych – jest to jeden z głównych celów UE w zakresie klimatu w nowym Europejskim Zielonym Ładzie.

Z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać na stronie poświęconej konsultacjom i tam też można przesłać swoje opinie do 14 września 2021 r.


Zrównoważony transport – nowe ramy mobilności miejskiej. Aby pomóc UE w wykorzystaniu potencjału pakietu na rzecz mobilności w miastach z 2013 r. i osiągnięciu celu klimatycznego na 2050 r., w inicjatywie zaproponowano środki zachęcające państwa UE do rozwijania bezpiecznych, dostępnych, sprzyjających włączeniu społecznemu, przystępnych cenowo, inteligentnych, odpornych i bezemisyjnych systemów transportu miejskiego. Inicjatywa dotyczy również zanieczyszczenia powodowanego przez transport i zatorów komunikacyjnych, a także wniosków z wpływu COVID-19 na transport publiczny, które mogą pomóc na szczeblu lokalnym w przejściu na gospodarkę neutralną dla klimatu i bezemisyjny transport.

Z planów działania mogą się Państwo zapoznać na stronie poświęconej konsultacjom i tam też można przesłać swoje opinie do 23 września 2021 r.


Prace w naszej Izbie będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG) oraz Sekcji Energii i Paliw (SEiP).