Z Ministerstwa Klimatu i Środowiska otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (nr UC74 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). KIGEiT zaprasza do zapoznania się z udostępnionymi materiałami tj.: uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji (OSR),  Odwróconą tabelą zgodnościTabelą zgodności do rozp 2019_944, Tabela zgodności do rozp 2017_2195, Tabelą zgodności do rozp 2019_943.
Uwagi proszę zgłaszać na formularzu przesyłając na adres e-mail biura do dn. 19.06.2021r.
Najważniejsze zmiany:
 1. Techniczna zmiana sprzedawcy w 24 godziny
 2. Zapewnienie dostępu do Porównywarki ofert sprzedaży energii elektrycznej.
 3. Obywatelskie społeczności energetyczne
 4. Umowa z ceną dynamiczną energii elektrycznej
 5. Ramy prawne dla funkcjonowania odpowiedzi odbioru, agregacji i odbiorcy aktywnego
 6. Zmiany dotyczące umów sprzedaży energii elektrycznej
 7. Uzupełnienie zadań operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych
 8. Zmiany w zadaniach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 9. Własność instalacji magazynowania energii przez operatorów systemów elektroenergetycznych
 10. Zmiana przepisów dotyczących Koordynatora ds. negocjacji
 11. Wdrożenie mechanizmu nierynkowego ograniczania (redysponowania lub redukcji) w wytwarzaniu z odnawialnych źródeł energii
 12. Uprawnienie Prezesa URE do ingerowania w treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej
 13. Przyznanie Prezesowi URE uprawnienia do ustalenia cen i stawek opłat dla przedsiębiorstwa energetycznego w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia temu przedsiębiorstwu taryfy, gdy ta decyzja jest uzasadniona koniecznością obniżenia cen i stawek opłat
 14. Przyznanie Prezesowi URE uprawnienia do udzielenia odstępstw od stosowania określonych przepisów w ramach tzw. „piaskownicy regulacyjnej”
 15. Przepisy dotyczące znaku towarowego operatora systemu dystrybucyjnego
 16. Wprowadzenie wzorca umowy o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych
 17. Wprowadzenie podstawy prawnej do koordynowania działań i wymiany informacji w przypadku wniosków o przyłączenie do sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej
 18. Prowadzenie przez operatora systemu magazynowania działalności w zakresie skraplania lub regazyfikacji gazu ziemnego. Odzyskiwanie energii z procesów technologicznych
 19. Zwiększenie opłaty za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej z 25 % do 100% rzeczywiście poniesionych przez operatora kosztów
 20. Zmiany umożliwiające wszystkim wytwórcom i przedsiębiorstwom dostarczającym energię elektryczną na ich terytorium zaopatrywanie linią bezpośrednią ich własnych obiektów, podmiotów zależnych i odbiorców

Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Energii i Paliw (SEiP) i Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG).


Wynik konsultacji:

Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało wysłane pismo wraz z tabelą uwag.