Stanowisko  nadawców zrzeszonych w SNTN KIGEIT
podsumowujące panel „Przyszłość Cyfrowego Rynku Medialnego”
podczas 13 Forum Gospodarczego TIME

Rynek telewizyjny stoi przed istotnymi zmianami, które zdeterminują jego przyszły kształt wpływając nie tylko na działalność nadawców, ale także na widzów. Nadawcy telewizyjni zrzeszeni w Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej KIGEIT, tj. Telewizja Polska, TVN Grupa Discovery, Grupa Cyfrowy Polsat, Kino Polska TV, Telewizja Puls aktywnie współpracują z regulatorami rynku: Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nad najważniejszymi procesami zachodzącymi na rynku mediów. W ramach tej współpracy prowadzone są rozmowy na temat przewidywalności i transparentności procesów regulacyjnych, aby zapewnić stabilne i długoterminowe warunki dla prowadzenia działalności przez nadawców telewizyjnych, które dodatkowo będą spójne z postępem technologicznym i zmieniającymi się oczekiwaniami widzów.

Dużym wyzwaniem rynkowym jest trwający proces refarmingu częstotliwości wykorzystywanych do nadawania programów telewizyjnych w naziemnych multipleksach cyfrowych polegający na uwolnieniu części tych częstotliwości na potrzeby sieci 5G. Nadawcy współdziałają z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który nadzoruje wdrażanie tych zmian: pierwszy etap miał już miejsce w czerwcu 2020 r., a kolejne nastąpią od marca do czerwca 2022 r.

Zmiany zakresów częstotliwości zaplanowane na 2022 r. będą połączone ze zmianą standardu telewizyjnego na DVB-T2/HEVC, co będzie miało swoje konsekwencje dla widzów. Żeby móc odbierać bezpłatne programy naziemnej telewizji cyfrowej po zmianach w pierwszej połowie 2022 r. potrzebny będzie odbiornik telewizyjny zdolny do poprawnego odbioru treści nadawanych w standardzie DVB-T2/HEVC. Dla części widzów może to oznaczać konieczność wymiany odbiornika telewizyjnego lub zakup odpowiedniego dekodera. W tym zakresie trwa współpraca nadawców z regulatorami, koordynowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, mająca na celu przeprowadzenie skutecznej kampanii informacyjnej dla użytkowników naziemnej telewizji cyfrowej przygotowującej ich na nadchodzące zmiany. W chwili obecnej dyskutowane są szczegółowe rozwiązania.

Od jesieni 2020 roku realizowane jest testowe nadawanie sygnału w nowym standardzie telewizyjnym DVB-T2/HEVC. W kolejnych miesiącach zasięg emisji testowych będzie sukcesywnie zwiększany o kolejne obszary kraju. Testowe emisje realizuje obecnie Telewizja Polska, podobnie uczyniły największe stacje telewizyjne z Grupy TVN Discovery i  Grupy Cyfrowego Polsatu. Dostępność sygnału telewizyjnego w standardzie DVB-T2/HEVC w powietrzu pozwala już dziś na sprawdzenie przez odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej, czy ich urządzenia domowe spełniają warunki do odbioru nowego standardu.

Zdaniem nadawców, proces zmiany standardu nadawania jest korzystny także dla nich w zakresie, w jakim poprawia on jakość przesyłanego sygnału telewizyjnego. Zwiększy to atrakcyjność oferty dla konsumentów i reklamodawców.

Sam proces refarmingu dla nadawców łączy się jednak z koniecznością poniesienia kosztów jego przeprowadzenia. Z perspektywy całego procesu, faktycznym beneficjentem uwolnienia częstotliwości zajmowanych dotychczas przez telewizję naziemną będą operatorzy telekomunikacyjni, którzy zagospodarują uwolnione częstotliwości na potrzeby sieci 5G. Zważywszy tym samym na fakt, że sprzedaż uwolnionych zasobów częstotliwościowych przyniesie Skarbowi Państwa dodatkowe przychody, w ocenie nadawców, zasadne jest zrekompensowanie nadawcom pełnych kosztów refarmingu. W chwili obecnej Urząd Komunikacji Elektronicznej analizuje koszty tego procesu i szacuje wysokość swoistej rekompensaty dla nadawców, której górny limit został jednak ograniczony w drodze ustawy.

Kolejnym ważnym procesem prowadzonym w ramach współdziałania nadawców i regulatora rynku mediowego jest nowe podejście do obowiązków must carry/must offer. Zmiany w tym zakresie zostały wymuszone przez nowe technologie i nowy sposób konsumpcji mediów przez konsumentów.

W ramach obecnych regulacji prawnych, wypracowany został nowy standard rynkowy w zakresie obowiązków must carry/must offer z korzyścią dla widzów, operatorów rozprowadzających programy telewizyjne w Internecie, a także dla samych nadawców. W chwili obecnej trwają negocjacje porozumień, które zapewnią możliwość rozprowadzania programów telewizyjnych objętych obowiązkiem must carry/must offer na platformach internetowych bez konieczności wnoszenia opłat, zabezpieczając jednocześnie słuszne interesy nadawców, w tym pozyskiwanie danych o  oglądalności ich programów w Internecie. Wypracowane rozwiązanie, dostosowane do zmieniającego się rynku cyfrowego, pokazuje jak ważna jest rola samoregulacji rynku w procesie wprowadzania zmian w prawie. Zmiany zainicjowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w warstwie interpretacji ustawowej zasady must carry/must offer, spotkały się z pełnym zrozumieniem nadawców. W warstwie realizacji tego obowiązku zostało wypracowane przez nadawców rozwiązanie uwzględniające komfort odbiorcy oraz między innymi ochronę integralności sygnału telewizyjnego na poziomie systemu dostarczania treści poszczególnych nadawców.