W dniu 16 lutego 2021 r. Izba wysłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko z uwagami w zakresie przepisów utrudniających inwestycje infrastrukturalne.
Inicjatywa przygotowania stanowiska w zakresie przepisów dotyczących budowy kanalizacji kablowej i ich jednolitej interpretacji wynikła z faktu, że obowiązujące przepisy nie odnoszą się do zmian technologicznych, jakie nastąpiły w ostatnich latach, szczególnie w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych. Dotyczy to np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowania, ale też ustawy z dnia 07.05.2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, czy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.
Rozwój technologii światłowodowych sprawia, że wiele przepisów dotyczących kanalizacji kablowej stało się nieaktualne, chociażby dla przykładu w zakresie studni kablowych, gdzie technologia światłowodowa pozwala na układanie kanalizacji w łuku (zarówno poziomym jak i pionowym). Stąd też przy braku norm krajowych, w żaden sposób nie zostaną one zastąpione  normami zakładowymi, które nie są źródłem prawa i nie zawsze spełniają warunki optymalizacji sieci, szczególnie budowanych  ze środków publicznych. Stworzenie nowych standardów technicznych budowy sieci wydaje się niezwykle potrzebne, podobnie jak to zrobiono w UKE przygotowując standard sieci budowanych w ramach osi I POPC.
Aby podjąć działania w tym temacie, w pierwszej kolejności wylistowane  zostały przepisy, które utrudniają inwestycje, lub też powodują przewymiarowanie elementów jej budowy. Lista taka pozwoli na dokonanie zmian w przepisach prawa, ale też przyczyni się  do innowacyjności rozwiązań technicznych zarówno z punktu widzenia projektowania ale też utrzymania sieci.