Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, wraz z uzasadnieniem.

Celem tego projektu, jest wprowadzenie do porządku prawnego składek od reklamy internetowej i konwencjonalnej, z których wpływy zasilą fundusze w szczególny sposób zaangażowane w usuwanie skutków epidemii SARS CoV-2. Według szacunków wpływy ze składki od reklam w 2022 roku mogą wynieść blisko 800 mln zł.

W projekcie ustawy zostały określone zasady obliczania obu składek, w tym podmioty zobowiązane do zapłaty składki, przedmiot objęty tą składką, podstawa obliczenia składki i kwota wyłączona z obliczenia kwoty składki, przychody niewliczane do podstawy obliczenia składki, a także procentowe stawki składki.

Płatnikami składki z tytułu reklamy internetowej będą usługodawcy cyfrowi świadczący usługi na terytorium Polski. Projekt zakłada, że opłata od reklamy internetowej wyniesie 5 proc. i obejmować będzie tzw. gigantów cyfrowych, czyli tylko te firmy, których globalne przychody wynoszą ponad 750 mln euro, zaś przychody z reklamy internetowej w Polsce ponad 5 mln euro.
Do zapłaty składki od reklamy konwencjonalnej obowiązani będą dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące sieci kin, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy oraz wydawcy świadczący usługi reklamy na terytorium Polski.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: sekretariat.ps@mf.gov.pl sekretariat.sp@mf.gov.pl do 16 lutego 2021 roku. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane. Ustawa miałaby wejść w życie w lipcu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 11 lutego 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej (SNTN), Sekcji Elektronicznych Nośników Audiowizualnych (SENA) oraz Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Wyniki konsultacji:
KIGEiT przekazała w dniu 16 lutego 2021 r. do Ministerstwa Finansów pismo ze stanowiskiem konsultacyjnym Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej KIGEiT (SNTN) oraz  uwagami Sekcji Elektronicznych Nośników Audiowizualnych (SENA) KIGEiT uwzględniające specyfikę tej branży.