W dniu 2 lutego 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został zamieszczony w ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, wraz z załącznikiem, uzasadnieniem i OSR.

Rozporządzenie ma na celu wyeliminowanie rozbieżności, które pojawiały się  w dotychczas sporządzanych sprawozdaniach, jak również ujednolicenie rodzaju i dokładności przekazywanych danych. Ujednolicenie zakresu informacji z wyników pomiarów poziomów PEM w środowisku usprawni także realizację zadań wykonywanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska poprzez uproszczenie procesu weryfikacji sprawozdań przekazywanych przez operatorów oraz oceny wyników pomiarów PEM.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 9 lutego 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 11 lutego 2021 roku zostało przesłane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.