Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie zmiany dyrektyw w sprawie efektywności energetycznej (EED), odnawialnych źródeł energii (RED) oraz dot. celów klimatycznych. Konsultacje są skierowane do władz publicznych, przedsiębiorstw wszystkich wielkości, stowarzyszeń przemysłowych, organizacji konsumenckich, stowarzyszeń pracowniczych, organizacji pozarządowych, organizacji ochrony środowiska, firm konsultingowych, środowisk akademickich, ośrodków analitycznych oraz wszystkich zainteresowanych stron i obywatele. Izba zachęca zainteresowanych do wzięcia udziału w poniższych konsultacjach. Zmiany wynikają z politycznego celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., oraz wniosku Komisji dotyczącego zwiększenia celu UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55% w 2030 r. Zgodnie z nowym planem celu klimatycznego obecne dyrektywy nie pozwalają na osiągnięcie takiego celu.

Przegląd dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Komisja rozważa zwiększenie zakresu wprowadzania celów sektorowych (np. celu w zakresie efektywności energetycznej w wypadku ogrzewania i chłodzenia), dodatkowych środków służących lepszemu informowaniu konsumentów o korzyściach wynikających z oszczędności energii, dalsze promowanie audytów energetycznych, oraz także rozszerzenie wymogów dotyczących renowacji na wszystkie budynki publiczne. Inicjatywy te mają na celu wdrożenie strategii Zielonego Ładu, w tym Fali Renowacji i Planu Odbudowy dotyczącego restartu gospodarki po skutkach jakie ma na gospodarkę UE pandemia COVID-19. Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić udostępniony przez KE kwestionariusz do 9 lutego 2021 roku. Aktualnie kwestionariusz jest dostępny tylko w języku angielskim, po 11 grudnia 2020 roku planowane jest udostępnienie go w pozostałych językach.


Przepisy UE dotyczące energii odnawialnej – przegląd. W szczególności Komisja Europejska rozważa podwyższenie i uczynienie wiążącym dzisiejszego indykatywnego celu w zakresie energii odnawialnej w ogrzewaniu i chłodzeniu; promowanie paliw odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak wodór i paliwa syntetyczne; ustalenie minimalnego udziału odnawialnych źródeł energii w nowych budynkach i ważniejszych obszarach renowacji. Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić udostępniony przez KE kwestionariusz do 9 lutego 2021 roku. Aktualnie kwestionariusz jest dostępny tylko w języku angielskim, po 9 grudnia 2020 roku planowane jest udostępnienie go w pozostałych językach.


Krajowe cele w zakresie redukcji emisji (rozporządzenie dotyczące wspólnego wysiłku redukcyjnego) – przegląd w oparciu o plan celów klimatycznych na 2030 r. W ramach konsultacji oczekuje się wkładu zainteresowanych stron w przegląd rozporządzenia w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021-2030 (rozporządzenie w sprawie wspólnych starań o ograniczenie emisji). Komisja oczekuje informacji na temat jego zakresu i ogólnego poziomu ambicji, sposobu, w jaki państwa członkowskie podzielają te ambicje, potencjalnych zmian w strukturze sektorów w ramach ETS i sektora LULUCF, mechanizmów elastyczności oraz istniejących systemów monitorowania, sprawozdawczości i zgodności. Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić udostępniony przez KE kwestionariusz do 5 lutego 2021 roku. 


Niniejsze konsultacje dotyczące rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego są publikowane równocześnie z konsultacjami dotyczącymi dyrektywy w sprawie EU ETSrozporządzenia w sprawie sektora LULUCF i rozporządzenia w sprawie norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i vanów. Na Państwa zdanie w w/w konsultacjach KE czeka do 5 lutego 2021 roku. Prace w Izbie będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci Smart Grids (SIS-SG).