W dniu 6 lipca 2020 r. Izba wysłała do Komisji Europejskiej oraz do wiadomości Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w ramach konsultacji projektu rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.