Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Rozporządzenie nr 651/2014 określa warunki udzielania pomocy publicznej, których spełnienie umożliwia udzielenie pomocy bez jej uprzedniej kontroli oraz zatwierdzenia przez Komisję Europejską (tzw. notyfikacji). Ww. rozporządzenie określa warunki także dla pomocy udzielanej w sektorze sieci szerokopasmowych (m.in. w zakresie obszarów, na których mogą być realizowane projekty objęte pomocą publiczną), a w oparciu o nie został skonstruowany system udzielania pomocy publicznej na projekty budowy sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej <TUTAJ> i zawiera m.in. nowelizację definicji sieci NGA (str.6), stosowanej do określenia obszarów, na których będą mogły być realizowane projekty budowy sieci szerokopasmowych, objęte pomocą publiczną wyłączoną z obowiązku indywidualnej notyfikacji.

Konsultacje trwają do 6 lipca br., a pod powyższym linkiem został wyjaśniony sposób zgłaszania stanowisk.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 3 lipca 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 6 lipca 2020 roku zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.