Z Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju otrzymaliśmy informację, że Komisja Europejska prowadzi obecnie w imieniu UE i jej Państw Członkowskich negocjacje Umowy inwestycyjnej z Chinami. Umowa ma zapewnić łatwiejsze wejście na rynek Chin inwestycjom i inwestorom europejskim, w tym polskim firmom. Ma zagwarantować równe traktowanie przedsiębiorcom europejskim i chińskim na rynku Chin. Wreszcie ma ułatwić delegowanie pracowników firm europejskich do wykonywania kontraktów w Chinach. Umowa ma za zadanie także zapewnić przejrzystość regulacji prawnych stosowanych w odniesieniu do inwestorów i inwestycji z krajów UE (ochronę inwestycji i system rozstrzygania sporów inwestor – państwo).
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych o przekazanie informacji o ew. napotykanych problemach w relacjach handlowych z Chinami, zwłaszcza w odniesieniu do planowanych, podejmowanych i prowadzonych tam inwestycji – zarówno w zakresie dostępu do rynku jak i ochrony inwestorów.  Będziemy wdzięczni za przekazanie stosownych informacji w terminie do 13 grudnia 2019 roku, celem przedstawienia ich negocjatorom umowy na nasz adres poczty elektronicznej. Prace będą prowadzone w ramach Komitetu Polityki Handlowej (KPH) działającego w ramach KIGEiT.