Dzięki aktywności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Główny Urząd Statystyczny (GUS) zamieścił na swojej stronie oficjalny Komunikat oraz Wytyczne dla podmiotów przekazujących do GUS i urzędów statystycznych dane z systemów informacyjnych ujęte w Harmonogramie przekazywania danych.

Zgodnie z tym Komunikatem, do 5 września 2019 roku “zostanie nawiązany bezpośredni kontakt roboczy przez przedstawicieli […] GUS z poszczególnymi operatorami” w celu omówienia spraw technicznych, organizacyjnych i możliwego terminu przesłania danych. Z Komunikatu GUS można wnioskować, że do czasu bezpośredniego kontaktu GUS z Podmiotem nie trzeba przesyłać GUS informacji o swoich abonentach.

Dla usystematyzowania powyższy obowiązek wynika z ogłoszonego 21 sierpnia 2019 r., niekonsultowanego wcześniej z izbami zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019. Rozporządzeniem tym nałożono na operatorów publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązek przekazania wymienionych wyżej danych abonentów dwukrotnie:

  • do 30 sierpnia 2019 r. według stanu na 31 marca 2019 r.,
  • do 28 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na dzień po upłynięciu siedmiu dni od dnia jego ogłoszenia, w związku z czym rozporządzenie to stosuje się od 29 sierpnia 2019 r. Operatorzy na przekazanie danych do GUS otrzymali zatem 1 dzień.

Ze względu na potrzebę zachowania bezpieczeństwa danych abonentów, które są danymi objętymi zarówno tajemnicą telekomunikacyjną, jak i tajemnicą przedsiębiorstwa Izby wspólnie wystąpiły 29 sierpnia 2019 r. do GUS w celu ustalenia zasad przekazywania danych.