Ministerstwo Cyfryzacji zwróciło się do Izby z prośbą o opinię i postulaty dotyczące opracowywanej przez Komisję Europejską koncepcji stworzenia Kodeksu usług cyfrowych (Digital Services Act). O pracach w tym zakresie poinformowała nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (Wytyczne dla nowej Komisji Europejskiej na lata 2019-2024).

Komisja Europejska pracuje nad nowym instrumentem legislacyjnym (rozporządzenie), który ustanowiłby nowe horyzontalne ramy regulacyjne dla wszystkich usług cyfrowych w UE, w szczególności platform internetowych. Nowe ramy mogą stworzyć dodatkowe obowiązki dla platform o „znaczącym statusie rynkowym”. Mogą również doprowadzić do powołania nowego europejskiego regulatora platform.

Przyszła legislacja będzie dotykać przede wszystkim rewizji dyrektywy o handlu elektronicznym z 2000 r., która stanowi fundament dla funkcjonowania usług cyfrowych w UE. Rewizja ta polegałaby na gruntownym przebudowaniu dotychczas stworzonego przez nią systemu, tak aby dostosować go do wymogów związanych z postępem w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych.

MC zaznacza, że Komisja Europejska prowadzi obecnie prace koncepcyjne. Nie mamy więc do czynienia z gotowym projektem aktu legislacyjnego, a z założeniami, które są poddawane analizie i zbieraniu danych, aby na tej podstawie przygotować ocenę skutków regulacji pokazującą kierunek w jakim pójdzie rozporządzenie.

Komisja oprze swoją ocenę skutków regulacji o analizy w kilku obszarach. Z tego względu Ministerstwo chciałoby:

  • usłyszeć jakie są Państwa wstępne opinie i przemyślenia na temat zaproponowanej przez Komisję propozycji nowych regulacji usług cyfrowych;
  • poznać jakie są Państwa postulaty związane z planowanymi zmianami Dyrektywy o handlu elektronicznym (wdrożonej do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę o świadczeniu usług droga elektroniczną);
  • otrzymać posiadane/opracowane przez Państwa materiały badawcze, raporty, analizy w przedstawionych powyżej obszarach. 

Uruchomiono także otwarte konsultacje społeczne w tej sprawie. Zainteresowanych zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 16 września 2019 r. na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI) działającej w naszej Izbie.


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 20 września 2019 roku zostało przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji.