Z Ministerstwa Cyfryzacji otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024. Wszystkie dokumenty z tym związane są także dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024 jest kontynuacją i rozszerzeniem działań, podejmowanych przez administrację rządową, mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w RP. Poprzednie działania to przyjęcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polski na lata 2017 –2022. Zamierzeniem dokumentu skierowanego obecnie do konsultacji jest określenie celów strategicznych oraz odpowiednich środków politycznych i regulacyjnych, mających na celu uzyskanie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa – czyli przede wszystkim odporności systemów informacyjnych, operatorów usług kluczowych, operatorów infrastruktury krytycznej, dostawców usług cyfrowych oraz administracji publicznej na incydenty w cyberprzestrzeni, a także zwiększyć poziom ochrony informacji w systemach informacyjnych poprzez standaryzację zabezpieczeń. Realizacja celów strategicznych ma również wpływać na podniesienie bezpieczeństwa narodowego, zwiększenie skuteczności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w wykrywaniu i zwalczaniu cyberprzestępstw oraz działań o charakterze terrorystycznym i szpiegowskim w cyberprzestrzeni.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag do 12 sierpnia 2019 roku na nasz adres poczty elektronicznej. Prace nad przygotowanie stanowiska Izby będą prowadzone w ramach Komitetu Gospodarki Innowacyjnej (KGI) działającego w naszej Izbie.


W dniu 14 września 2019 roku KIGEiT przygotowała stanowisko, które zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji