Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczące technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodności. Dokument został przygotowany w oparciu o wyniki prac Forum Cen Transferowych (w ramach Grupy Roboczej nr 2 do spraw opisu zgodności).
Zwracamy Państwa uwagę na wyjaśnienia w kwestii lokalności danych, stosowanych w analizie porównawczej. Literalna interpretacja przepisu art. 9a ust. 2c ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 2c ustawy o PIT prowadziła do wniosku, że analiza danych porównawczych powinna zawierać wyłącznie dane o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Objaśnienia wyraźnie wskazują, że powyższa interpretacja jest błędna. Powołane przepisy nie wprowadzają preferencji dla polskich danych porównywalnych (nie uznają ich za bardziej właściwe) a jedynie stanowią, że dane takie powinny być uwzględnione w analizie porównawczej o ile spełniają one czynniki porównywalności.
Objaśnienia zawierają również zalecenia w zakresie sporządzania opisu zgodności w przypadku, kiedy podatnik nie ma możliwości wykazania rynkowości transakcji poprzez przygotowanie analizy porównawczej. Opisem zgodności może być każde opracowanie ekonomiczne, które uprawdopodobnia, że warunki ustalone w transakcjach z podmiotami powiązanymi są zgodne z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne.
Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczą przepisów obowiązujących do końca 2018 r., jednakże mają istotne znaczenie dla podatników sporządzających obecnie dokumentację za 2018. Ponadto przedmiotowy dokument będzie stanowił wskazówkę dla kontrolujących w zakresie oceny poprawności dokumentacji za lata 2017 i 2018.