Urząd Komunikacji Elektronicznej w ramach uczestnictwa swoich przedstawicieli w grupie roboczej BEREC, skierował informację o konsultacjach publicznych projektu wytycznych BEREC dotyczących stosowania art. 61 ust. 3 Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej.

Zgodnie z przedmiotowym przepisem: „… krajowe organy regulacyjne mogą – na uzasadniony wniosek – nakładać obowiązki udzielenia dostępu do okablowania i przewodów oraz urządzeń towarzyszących wewnątrz budynków lub na odcinku do pierwszego punktu koncentracji lub dystrybucji określonego przez krajowy organ regulacyjny, jeżeli punkt ten znajduje się poza budynkiem. Jeżeli powielenie takich elementów sieci byłoby ekonomicznie nieefektywne lub fizycznie niewykonalne, obowiązki w tym zakresie mogą zostać nałożone na dostawców sieci łączności elektronicznej lub na właścicieli takiego okablowania i przewodów oraz urządzeń towarzyszących, którzy nie są dostawcami sieci łączności elektronicznej. Nałożone warunki dostępu mogą obejmować szczegółowe zasady dotyczące dostępu do takich elementów sieci oraz do urządzeń towarzyszących i usług towarzyszących, przejrzystości i niedyskryminacji oraz zasady podziału kosztów dostępu, które w odpowiednich przypadkach powinny uwzględniać czynniki ryzyka.”

Ponadto jeżeli powyższe środki okażą się niewystarczające to zgodnie z paragrafem 2 organ regulacyjny może: „… rozszerzyć obowiązek zapewnienia dostępu o elementy sieci poza pierwszym punktem koncentracji lub dystrybucji, ale wyłącznie do punktu, który uzna za najbliższy użytkowników końcowych i jednocześnie umożliwiający obsługę takiej liczby zakończeń sieci, aby dla efektywnego wnioskodawcy ubieganie się o dostęp było ekonomicznie uzasadnione”.

UKE zwraca uwagę na doniosłość tego przepisu oraz rolę BEREC, który został zobowiązany do opracowania odpowiednich kryteriów służących do określenia:

  • pierwszego punktu koncentracji lub dystrybucji;
  • punktu, poza pierwszym punktem koncentracji lub dystrybucji, który jest zdolny do zapewnienia obsługi takiej liczby użytkowników końcowych, która umożliwi efektywnemu przedsiębiorstwu pokonanie stwierdzonych istotnych barier dla powielenia;
  • które realizowane sieci można uznać za nowe;
  • które projekty można uznać za małe; oraz
  • które ekonomiczne lub fizyczne przeszkody dla powielania są wysokie i stałe.

Szczegóły dotyczące rozpoczętego postępowania konsultacyjnego znajdą Państwo <tutaj>. Konsultacje potrwają do 15 lipca 2019 roku.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag i stanowisk, w szczególności odpowiedzi na pytania postawione w tekście projektu. Językiem rekomendowanym jest język angielski. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie odpowiedzi do projektu wytycznych na adres kigeit@kigeit.org.pl w terminie do 10 lipca 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) działającej w naszej Izbie.