Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujący w Warszawie 15 maja 2019 r., zgodnie z § 18 Statutu w głosowaniu jawnym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT w pierwszym terminie w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 11:30 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie (ul. Trębacka 4, sala 205). Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT ustala się w tym samym miejscu, w tym samym dniu ale o godz. 12:00 (zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu KIGEiT).

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT <pdf>:

 1. Otwarcie obrad i przypomnienie o zakazie naruszania zasad konkurencji w KIGEiT.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Sprawy członkowskie.
 5. Sprawozdanie Zarządu KIGEiT, sekcji i komitetów KIGEiT.
 6. Sprawozdanie Rady KIGEiT.
 7. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej KIGEiT.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KIGEiT.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.
 10. Plany działalności KIGEiT w latach 2019-20.
 11. Dyskusja.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.