Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy pismo z  projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji, a także tabelami zgodności  – z uprzejmą prośbą o przekazanie uwag do projektu ustawy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2019 roku.
W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych o przesyłanie uwag, propozycji lub komentarzy – w dołączonej do pisma tabeli:Uwagi zgłaszane do projektu ustawy” – na adres poczty elektronicznej naszej Izby do dnia 5 lipca 2019 roku.
Konsultacje będą prowadzone w ramach Komitetu Polityki Handlowej naszej Izby (KPH).
Projektowana zmiana ustawy o podatku od towarów i usług zw. roboczo „quick fix” wiąże się z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2018/1910 oraz wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie C-307/16 Stanisław Pieńkowski.
Projekt zmierza do usprawnienia, ujednolicenia i uszczelnienia aktualnego systemu VAT w niżej wymienionych obszarach:
  1. Wprowadzenia uproszczeń i zharmonizowania zasad korzystania z magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym.
  2. Zharmonizowania regulacji w zakresie tzw. transakcji łańcuchowych.
  3. Uznania numeru identyfikacji VAT nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej za przesłankę materialną do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
  4. Zniesienia limitu obrotów, od którego uzależniona jest możliwość dokonywania zwrotu podatku VAT podróżnym przez samego sprzedawcę w związku z koniecznością wykonania wyroku (TSUE) w sprawie C-307/16 Stanisław Pieńkowski.