W dniu 18 czerwca 2019 r. w związku z otrzymanym z Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) stanowiskiem Ministerstwa Energii (ME) w sprawie analizy dotyczącej współpracy operatorów sieci dystrybucyjnych z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i występujących trudności, KIGEiT wysłała do UKE oraz do wiadomości ME odpowiedź  na stanowisko Ministerstwa Energii z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Przygotowana odpowiedź Izby jest próbą szerszego spojrzenia na „problem słupów” i poszukiwaniem jego przyczyny. Zamiast niepotrzebnego powtarzania wcześniejszych stanowisk Izba chce skoncentrować uwagę Ministra Energii, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz wszystkich zainteresowanych instytucji na problem zasadniczy jakim jest niedostrzeganie przez OSD korzyści wynikających z udostępniania słupów.