Izba w dniu 20 maja 2019 r. wysłała do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) stanowisko do postępowań wszczętych z urzędu i prowadzonych przez Prezesa UKE w sprawie określenia ramowych warunków dostępu do infrastruktury technicznej zakładów energetycznych.

Możliwość podwieszania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej zakładów energetycznych (OSD) ma istotny wpływ na rozwój sieci telekomunikacyjnych. Zwłaszcza w kontekście szeroko pojętej walki z wykluczeniem cyfrowym na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia, gdzie wykorzystanie istniejącej infrastruktury (podbudowy słupowej) jest jedynym ekonomicznie uzasadnionym sposobem wybudowania sieci telekomunikacyjnej.

Pomimo uregulowania dostępu do podbudowy słupowej w Ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (art. 17), („Megaustawa”), współpraca z OSD w tym zakresie napotyka na liczne utrudnienia. Określenie ramowych warunków współpracy przez Prezesa UKE jest konieczne, dlatego Izba w pełni popiera działania zmierzające do tego postępowania i odnosi się w stanowisku do najważniejszych kwestii, które wymagają uregulowania.