Na stronie internetowej RCL udostępniony został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).  Obecnie projekt jest w uzgodnieniach międzyresortowych.
Projekt wprowadza zmiany w zakresie ubiegania się o zwrot kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących. Istota nowego rozwiązania polega na tym, że w przypadku gdy kwota ulgi z tytułu zakupu każdej z kas rejestrujących jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku  należnego, podatnik ma prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy podatnika lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Powyższe  powoduje  konieczność  wprowadzenia  zmian objaśnień  do  deklaracji   VAT-7 i VAT-7K. Podatnicy będą stosować objaśnienia w brzmieniu  określonym niniejszym rozporządzeniem począwszy od rozliczenia za:
  • maj 2019 r. –w przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji za okresy miesięczne;
  • II  kwartał  2019  r. –w  przypadku  podatników  rozliczających  podatek  za  okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy. w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmieniającego.
Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na dzień następujący po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.