Ministerstwo Cyfryzacji, przekazało projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” wraz z załącznikami: do uchwały PZIP oraz do PZIP Mapa Realizacji PZIP, z prośbą o zgłoszenie uwag do dokumentu.

Przeprowadzona w 2018 r. ewaluacja aktualnie obowiązującego Programu oraz zmiany zachodzące w jego otoczeniu, wskazują na konieczność przyjęcia nowych założeń, które będą odpowiedzią na aktualne problemy i wyzwania w procesie transformacji cyfrowej państwa.

Na nowo zdefiniowano cele Programu, przyjmując za cel główny modernizację administracji publicznej z wykorzystaniem technologii cyfrowych nakierowaną na potrzebę podniesienia sprawności państwa i poprawienie jakości relacji administracji z obywatelami i innymi interesariuszami. Realizacji celu głównego i szczegółowych Programu podporządkowano cały układ logiczny dokumentu, wskazując kierunki interwencji i konkretne działania na rzecz ich realizacji, co zostało odzwierciedlone w załączniku nr 1 do Programu.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, załącznikiem nr 2 do Programu ma być Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu, opracowany w oparciu o propozycje z każdego z obszarów pozostających z zakresie kompetencji poszczególnych członków Rządu. Plan będzie uwzględniał przedsięwzięcia, przypisane do konkretnego celu szczegółowego i kierunku interwencji, z określonym terminem realizacji i planowanym źródłem finansowania. Plan działań zostanie opracowany w ramach uzgodnień międzyresortowych projektu uchwały w sprawie zmiany PZIP.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag do dokumentu, z wykorzystaniem formularza, na adres poczty elektronicznej naszej Izby w terminie do 28 maja 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) działającej w naszej Izbie.