Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy pismo w sprawie prac Komitetu Kodeksu Celnego Komisji Europejskiej (Sekcja Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej – Sektor CN), który poddała pod dyskusję, m.in. kwestię możliwych uproszczeń w Nomenklaturze Scalonej w odniesieniu do towarów objętych Porozumieniem ITA2. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi, Polska poparła wprowadzenie zaproponowanych zmian do niektórych podpozycji CN, przy zastrzeżeniu, że ewentualne zmiany nie wpłyną na wysokość stawek celnych. Jednocześnie Przedstawiciel Polski zastrzegł możliwość zgłoszenia uwag po konsultacjach z przemysłem. Propozycję uproszczeń znajdą Państwo w Załączniku. Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o odniesienie się do powyższej kwestii, tj. czy usunięcie podpozycji wskazanych w załączonym materiale nie będzie negatywnie oddziaływało na polskich producentów, lub ewentualnie które z podpozycji powinny być utrzymane. Wszelkie uwagi i komentarze proszę przekazać na adres gdrc@kigeit.org.pl w terminie do 14 maja 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Komitetu Poltyki Handlowej naszej Izby (KPH).


W dniu 17 maja 2019 roku Izba zgłosiła swoje uwagi do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Przedsiebiorczości i Technologii