Rozpoczęła się nowa runda wniosków o zawieszenie ceł autonomicznych z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku. Komisja UE przedstawiła listę wniosków złożonych przez kraje członkowskie UE oraz Turcję. Zgodnie z procedurą ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, szczegółowo opisanej w Komunikacie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków przyjmowania i analizowania wniosków o modyfikację ochrony celnej, jeżeli na terenie Unii Europejskiej istnieje producent towaru, którego dotyczy wniosek może on sprzeciwić się propozycji ustanowienia autonomicznego zawieszenia poboru cła lub ustanowienia autonomicznego kontyngentu taryfowego. Sprzeciw taki powinien być przygotowany w formacie o którym mowa w w/w komunikacie i przekazany w formie elektronicznej do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na adres: Malgorzata.Miasko@mpit.gov.pl. Departament przekaże go następnie do Komisji Europejskiej. Termin składania sprzeciwów do obecnie obowiązujących regulacji tj. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych upływa z dniem 9 maja 2019 r. Natomiast sprzeciwy/poparcia do nowych wniosków należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2019 roku. Dla członków Izby przygotowaliśmy wyciąg z propozycji zawieszeń i kontyngentów. Można go otrzymać kontaktując się z Biurem naszej Izby za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prace (w tym pomoc przy przygotowywaniu sprzeciwów) prowadzone są w ramach Komitetu Polityki Handlowej (KPH) naszej Izby.