Komisja Europejska w dniu 11 marca 2019 roku uruchomiła konsultacje z interesariuszami w UE, których zachęca do dzielenia się spostrzeżeniami odnośnie następujących kwestii:

1. W zakresie oceny zgodności dla sektorów takich jak: elektryczny, urządzeń elektronicznych, maszynowy, urządzeń medycznych, zabawek, rzemiosła, urządzeń ciśnieniowych, wyrobów budowlanych, instrumentów pomiarowych, itp.:

  • unijni eksporterzy do USA są proszeni o zgłaszanie informacji o napotykanych administracyjnych obciążeniach związanych z potwierdzaniem zgodności produktów z prawodawstwem kraju importującego;
  • jednostki oceny zgodności w krajach UE proszone są o zgłaszanie ew. trudności związanych z uzyskaniem akredytacji lub wyznaczeniem do certyfikowania eksportu do USA w ramach wybranych programów oceny zgodności.

2. W zakresie dialogu nt. norm – w przeszłości tworzenie norm w UE i USA dla poszczególnych sektorów odbywało się niezależnie z uwagi na różne podejścia do tej materii powodując tym samym wysokie koszty adaptacyjne dla eksporterów. Dlatego przyszła współpraca z USA ma skupić się na tych obszarach, gdzie dotychczas normy nie istnieją. Wśród potencjalnych sektorów przyszłej współpracy znalazły się: druk 3d, robotyka, tkaniny techniczne. Zainteresowane podmioty proszone są o wskazanie ew. innych obszarów, gdzie współpraca z USA w zakresie norm mogłaby przynieść korzyści handlowe.

3. W zakresie sektorowej współpracy regulacyjnej – KE zachęca zainteresowane podmioty do dzielenia się spostrzeżeniami odnośnie konkretnych inicjatyw sektorowej współpracy regulacyjnej, które mają szansę ułatwienie wzajemnego handlu przy zachowaniu unijnego poziomu ochrony.

Konsultacje adresowane są do firm (w tym MŚP), izb handlowych, związków zawodowych, organizacji konsumenckich, organizacji pozarządowych, instytutów oceny zgodności, jednostek normalizacyjnych, think-tanków, instytutów badawczych, kancelarii prawnych oraz wszystkich innych zainteresowanych podmiotów związanych z tą tematyką. Obecne konsultacje są elementem rozpoczętych negocjacji mających na celu pogłębienie współpracy handlowej pomiędzy UE i USA.
Konsultacje będą prowadzone do 23 kwietnia 2019 roku. Spostrzeżenia, uwagi, propozycje w formie pisemnej można przesyłać w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej, a więc także po polsku podając nazwę firmy.
Korespondencję należy kierować bezpośrednio na adres: TRADE-EU-US-REG-COOP-CONSULTATION@ec.europa.eu

Firmy zainteresowane tematem, z sektorów  takich jak: elektryczny, urządzeń elektronicznych, maszynowy, urządzeń medycznych, urządzeń ciśnieniowych, instrumentów pomiarowych, itp. prosimy o zgłaszanie uwag na adres poczty elektronicznej naszej Izby. Prace będą prowadzone w ramach Komitetu Polityki Handlowej (KPH) naszej Izby.